partyspace, uw partner voor plooitenten, vlaggen, zitzakken, stertenten en veel meer.

Algemene voorwaarden

Alle goederen worden, tenzij tegengestelde overeenkomst, geleverd of opgehaald tegen contante betaling of of nadat de gelden op rekening werden ontvangen. Voor printopdrachten en goederen die niet op standaard op voorraad zijn kan steeds integrale betaling van de bestelling gevraagd worden. Onze facturen zijn contant betaalbaar te Beselare, zonder disconto. De ontvangst van de factuur geldt van rechtswege en volgens art. 1139 BW als ingebrekestelling, zonder dat enige akte nodig is en alleen al door het verstrijken van de termijn. In geval van niet-betaling van de factuur zullen er van Rechtswege en zonder ingebrekestelling verwijlintresten verschuldigd zijn á rato van 1 % per maand, te rekenen op het factuurbedrag vermeerderd met de eventuele verhogingsbedingen. Ten titel van administratie- en inningskosten zal bij niet ­betaling van de factuur op haar vervaldag het factuurbedrag forfaitair en onherleidbaar verhoogd worden met 10%, met een minimum van 240 € en een maximum van 1.900 €, dit onverminderd de toepassing van de verwijlintresten. In deze vergoeding zijn de gerechts- en uitvoeringskosten niet inbegrepen. Dit doet geen afbreuk aan alle andere rechten en schadevergoedingen te onzen gunste. Indien bij maandelijkse afbetaling een enkele betaling niet op tijd gedaan wordt is de gehele nog te betalen som automatisch en onmiddellijk opeisbaar. Om ontvankelijk en geldig te zijn moeten de gebeurlijke klachten betreffende de facturen schriftelijk en aangetekend ingediend worden binnen de 8 dagen na ontvangst van de factuur. Alle betwistingen zijn onderworpen aan de bevoegdheid van de Rechtbanken van Ieper. De geleverde goederen blijven de exclusieve eigendom van de Partyspace bvba tot op het ogenblik van gehele betaling van de verkoopprijs en aanverwante bedragen (kosten, BTW, verschuldigde vergoedingen, vervallen intresten). Tot op dat ogenblik is het de klant uitdrukkelijk verboden over de producten in welke vorm ook te beschikken of te verpanden. De klant is aansprakelijk voor de schade die aan de producten sedert de levering zouden zijn toegebracht. Dit blijft gelden na een eventueel tussengekomen faillissement van de klant. Leveringstermijnen zijn indicatief en kunnen geen basis zijn voor schadebedingen, tenzij uitdrukkelijk afgesproken bij bestelling. Betwistingen over kleur kunnen enkel basis zijn voor schadevergoeding indien vooraf uitdrukkelijk een printproef op het gewenste materiaal gevraagd wordt ter evaluatie van de kleur. Door het aanvaarden van onze facturen hecht de klant zijn akkoord aan de hierboven genoemde voorwaarden.

Technische specificaties voor het aanleveren van ontwerpbestanden

Hoe lever ik een ontwerp aan van een tent?
Hoe lever ik logo's en foto's aan?Share